หน้าแรก

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผน

ติดต่อสำนักงานภาพกิจกรรม

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี


อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด เขตสุขภาพที่ 5
วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์  2561ปรึกษาหารือศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนปางสนุก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561


ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
วันที่ 26 มกราคม 2561


ภาพกิจกรรมเพิ่่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ โครงการ วันที่
1


อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้านการ

บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541

และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด เขตสุขภาพที่ 5

19-20 กุมภาพันธ์ 2561
2

อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้านการ

บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

เขตสุขภาพที่ 5

26-27 กุมภาพันธ์ 2561
3

การประกวดเวทีแลกแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง

โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรม

สุขภาพ ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ระดับเขตสุขภาพที่ 5

8 มีนาคม 2561
4 แผนปฏิบัติการเยี่ยมส่งเสริม พัฒนา เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
7-20 กุมภาพันธ์ 2561
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จ.กาญจนบุรี 7 กุมภาพันธ์ 2561
2. โรงพยาบาลบ้านคา จ.ราชบุรี 8 กุมภาพันธ์ 2561
3. โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี 12 กุมภาพันธ์ 2561
4. โรงพยาบาลพุทธมณฑล จ.นครปฐม 13 กุมภาพันธ์ 2561
5. โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 19 กุมภาพันธ์ 2561
6. โรงพยาบาลท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี 20 กุมภาพันธ์ 2561
5 แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ 5-23 กุมภาพันธ์ 2561
1. โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561
2. โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม 12-16 กุมภาพันธ์ 2561
3. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561

  โรงพยาบาลที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.dyndns.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์