หน้าแรก

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผน

ติดต่อสำนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์


ลำดับ โครงการ วันที่
1 แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ 30 เม.ย - 4 พ.ค. 2561
1.โรงพยาบาลบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 30 เม.ย - 4 พ.ค. 2561
2. โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.กาญจนบุรี 30 เม.ย - 4 พ.ค. 2561
3.โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน จ.กาญจนบุรี 30 เม.ย - 4 พ.ค. 2561
4.โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 30 เม.ย - 4 พ.ค. 2561
2 ประชุมคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 30 เมษายน 2561
3 พิธีวางศิลาฤกษ์ สุขศาลาพระราชทานปางสนุก  

   


กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่การเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะองค์ความรู้รูปแบบแนวคิดที่ทันสมัยและเสริม
สร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานในยุค ๔.๐ อย่างยั่งยืน
วันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑


งานประกวดคัดเลือกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ และโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
พื้นที่ต้นแบบสู่การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชน ระดับเขตสุขภาพที่ 5
วันที่ 8 มีนาคม 2561อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ระดับเขตสุขภาพที่ 5
วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์  2561


ภาพกิจกรรมเพิ่่มเติม

 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.dyndns.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์